Oferujemy usługi w zakresie:

 1. diagnozy funkcjonalnej zaburzeń poznawczych, emocji i zachowania charakterystycznych dla dzieci i młodzieży (m.in. zaburzenia uczenia się, ADHD, ADD, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia zachowania).
 2. pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osób dorosłych (zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania)
 3. interwencji w sytuacji kryzysu, urazu (sytuacja wypadku komunikacyjnego, nagłej i niespodziewanej niepełnosprawności, rozpoznania nieuleczalnej choroby-zaburzenia adaptacyjne, PTSD)
 4. diagnozy uzależnienia i współuzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki)i zachowań szkodliwych (szkodliwe objadanie się, hazard, seks, komputer etc.)
 5. psychoterapii osób stosujących substancje psychoaktywne ryzykownie
 6. psychoterapii osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych oraz szkodliwych zachowań (objadanie się, seks, komputer, hazard)
 7. psychoterapii osób współuzależnionych oraz psychoterapii rodzin z problemem uzależnienia
 8. pomocy osobom, parom i rodzinom, które doświadczają trudności w relacji i zrozumieniu wzajemnym, przeżywają doświadczenie choroby somatycznej lub psychicznej partnera/męża, dziecka, przeżyły utratę członka rodziny.
 9. przesiewowej i klinicznej diagnozy funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia) u osób z doświadczeniem urazu głowy, udaru, choroby neurodegradacyjnej w celu ustalenia skutecznej rehabilitacji neuropsychologicznej)
 10. badania rozwoju intelektualnego dzieci do 18 roku życia
 11. badania rozwoju psychomotorycznego maluchów od 2 miesiąca życia

Konsultacja psychologiczna dla rodziców i maluchów w wieku przedszkolnym

Konsultacja psychologiczna dla rodziców i maluchów w wieku przedszkolnym pozwala ocenić, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i motorycznie.Jeśli niepokoją Cię nietypowe zainteresowania Twojego malucha, jego niechęć do zmian, niechęć do kontaktów z innymi ludźmi, nadwrażliwość na dźwięki, skłonność do nietypowych gestów lub postawy ciała, kłopoty w zakresie rozwoju mowy i ruchowym – niezbędna jest konsultacja psychologiczna.

Konsultacja psychologiczna dzieci w wieku szkolnym

Konsultacja psychologiczna dzieci w wieku szkolnym skierowana jest do rodziców/opiekunów nie radzących sobie z problemami wychowawczymi, szkolnymi, rozwojowymi swoich pociech i do dzieci, żeby udzielić im pomocy w problemach, których na co dzień doświadczają. Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z rówieśnikami, rodzeństwem, jego zachowanie niepokoi rodziców i nauczycieli, nie radzi sobie z emocjami, potrzebuje pomocy psychologicznej. Konsultacja pomoże ustalić kierunek tej pomocy, określić charakter zaburzeń i mocne strony Twojego dziecka, na których będzie można oprzeć dalsze oddziaływania terapeutyczne.

Konsultacja psychologiczna dla dorosłych

Konsultacja psychologiczna dla dorosłych jest skierowana do osób mających trudności emocjonalne, kłopoty w porozumieniu z innymi ludźmi, bóle ciała nie znajdujące uzasadnienia w badaniach lekarskich, trudności w relacjach z bliskimi, doświadczają chronicznego zmęczenia, braku motywacji, silnego gniewu lub lęku. Trudności emocjonalne (obniżenie nastroju, nieopanowany gniew, brak sensu życia, lęk, niska samoocena, smutek) w znaczący sposób wpływają na jakość naszego życia oraz jakość pełnionych przez nas ról.

To, jak się czujemy, przekłada się na to, jakimi jesteśmy rodzicami, partnerami, czy pracownikami. Radzenie sobie z emocjami, skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (choroba własna lub członka rodziny, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, rozwód, przeprowadzka, samotność), umiejętność budowania relacji społecznych są warunkiem poziomu satysfakcji z życia. Jeśli czujesz, że w którejś z wymienionych sfer masz kłopoty z którymi sobie nie radzisz, chcesz lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi, potrzebujesz pomocy psychologicznej dostosowanej do Twoich potrzeb.

Konsultacja psychologiczna par/rodzin

Konsultacja psychologiczna par/rodzin skierowana jest do tych par lub rodzin, które doświadczają kryzysu. Może on dotyczyć problemów między partnerami, problemów wychowawczych, w relacjach rodziców i dzieci, w relacjach pomiędzy dziećmi. Problemy te mogą wynikać z bardzo różnych przyczyn takich jak: sytuacja zmiany etapu życia rodziny (narodziny dziecka, dorastanie nastolatka), sytuacja kryzysu (utrata pracy, zdrada), sytuacja choroby somatycznej lub psychicznej członka rodziny, sytuacja utraty i żałoby.
Jeśli niepokoi Cię atmosfera w rodzinie, brak porozumienia, częste konflikty, alarmujące zachowania któregoś z Twoich dzieci albo partnera/partnerki, męża/żony – wskazuje to na potrzebę konsultacji psychologicznej pary/rodziny.

Konsultacja pedagogiczna

Konsultacja pedagogiczna skierowana jest do rodziców, opiekunów, nauczycieli nie radzących sobie z problemami wychowawczymi, a dotyczącymi w szczególności trudności szkolnych, dzieci agresywnych, nadpobudliwych, nieśmiałych, z dysfunkcjami itp. Konsultacja pedagogiczna może również dotyczyć osób dorosłych, które mają problemy natury dyslektycznej, a nie były wcześniej zdiagnozowane. Podczas konsultacji rodzice dowiadują się również, jak skutecznie i mądrze wychowywać, a także czerpać z procesu wychowania satysfakcję. Następstwem konsultacji może być diagnoza pedagogiczna.

Niepowodzenia szkolne są odwiecznym problemem edukacyjnym i społecznym. O specyficznych trudnościach w uczeniu się mówimy w odniesieniu do trudności dziecka z opanowaniem trzech niezwykle ważnych grup umiejętności, tzn. czytania, pisania i liczenia. Jakość ich opanowania jest czynnikiem w istotny sposób wpływającym na całość kariery szkolnej dziecka – zarówno na oceny uzyskiwane z większości przedmiotów, jak i pozycję społeczną w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Terapia pedagogiczna stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży określa rodzaje i przyczyny niepowodzeń rozwojowych, rówieśniczych, szkolnych, w relacjach z bliskimi doświadczanych przez dziecko.

Badanie psychologiczne obejmuje:

 1. ocenę funkcjonowania emocjonalnego i behawioralnego (prezentowanych wzorców zachowań)
 2. ocenę funkcjonowania społecznego
 3. ocenę funkcjonowania w rodzinie
 4. ocenę poziomu rozwoju intelektualnego
 5. ocenę radzenia sobie w zakresie umiejętności szkolnych
 6. ocenę zasobów indywidualnych dziecka

Ponadto diagnoza obejmuje również rozmowę z rodzicami (opiekunami) i dzieckiem oraz obserwację dziecka i opiekunów w trakcie badania.

Diagnoza psychologiczna dorosłych

Diagnoza psychologiczna dorosłych określa mechanizmy i przyczyny doświadczanych trudności emocjonalnych, niepowodzeń w relacjach z innymi ludźmi (bliskimi, współpracownikami, rówieśnikami, nauczycielami), przejawianych zaburzeń zachowania (kłótliwość, podejrzliwość, skłonność do wybuchów gniewu, teatralność zachowań, skłonność do uzależnień i nietrwałych związków oraz ryzykownych zachowań). Bada również sprawność funkcji intelektualnych takich jak: pamięć, uwaga, myślenie, koordynacja wzrokowo-przestrzenna.
Badanie psychologiczne przeprowadzane jest w oparciu o uznane metody kliniczne takie jak wywiad, obserwacja i specjalistyczne testy. Badanie obejmuje:

 1. ocenę funkcjonowania emocjonalnego i behawioralnego (prezentowanych wzorców zachowań)
 2. ocenę poziomu rozwoju osobowości
 3. ocenę funkcjonowania społecznego
 4. ocenę funkcji poznawczych

Diagnoza uzależnień i współuzależnienia

Oferujemy profesjonalną pomoc diagnostyczną osobom uzależnionym w obszarze różnych środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz zaburzeń behawioralnych (objadanie się, hazard, sex, komputer etc.). Diagnozujemy i pomagamy rodzinom, które doświadczają problemu współuzależnienia. Udzielamy także pomocy diagnostycznej w przypadkach współwystępowania zaburzeń psychicznych u osób uzależnionych (z podwójną diagnozą).

​Psychoterapia

Psychoterapia. Uzyskane w procesie diagnozy informacje stanowią podstawę dla oddziaływań psychoterapeutycznych dostosowanych do wieku, przejawianych trudności oraz posiadanych zasobów badanego dziecka lub dorosłego. Zdarza się, że zamiast procesu psychoterapii proponujemy porady psychoedukacyjne dla rodziców dotyczące procesu wychowania, stymulowania rozwoju, dla dorosłych dotyczące rozwoju osobistego, sposobów radzenia sobie ze stresem, sytuacją kryzysową.

​Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań z psychoterapeutą w oparciu o postawioną diagnozę, mających na celu ustąpienie lub złagodzenie objawów, poprawę jakości życia i wyeliminowanie zgłaszanych trudności w zakresie emocji, zachowania i relacji z innymi ludźmi. To proces, który pozwala lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania psychoterapii ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb i rodzaju doświadczanych trudności. Sesja trwa 50 minut.

​Psychoterapia par i rodzin

Psychoterapia par i rodzin oddziaływania terapeutyczne dotyczą relacji w parze lub rodzinie. Są skierowane do tych par i rodzin, które doświadczają kryzysu. Może on być związany ze zmianą etapu życia rodziny – np. kryzys między rodzicami i nastolatkiem, kryzys opuszczonego gniazda, narodziny dziecka. Może także wynikać z choroby psychicznej lub somatycznej jednego z członków rodziny. Skierowany jest także do par i małżeństw, które przestały się rozumieć, rozmawiać ze sobą, przeżywają silny konflikt na jakimś tle – inne metody wychowawcze, trudności w komunikacji, brak realizacji potrzeb, zdrada, uzależnienie. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu psychoterapii ustalane są podczas wstępnej konsultacji. Sesja psychoterapii rodzinnej/par trwa 75 minut.

Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia

Oferujemy psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych.

Pracujemy także systemowo z całą rodziną, uwzględniamy traumę doświadczeń, na które narażeni są partnerzy/małżonkowie oraz dzieci w rodzinach z problemem uzależnienia. Pracujemy nad niwelowaniem szkodliwych skutków wzrastania i przebywania w takich rodzinach.

Terapia pedagogiczna

Uzyskane w procesie diagnozy informacje stanowią podstawę przygotowania programu terapii pedagogicznej oraz porad dla rodziców w jaki sposób wspierać indywidualny rozwój dziecka w jego środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, w tym dla dzieci z opóźnionym rozwojem funkcji percepcyjno – motorycznych oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, a także do dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), dzieci z obniżoną sprawnością grafomotoryczną i do dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnymi.

W procesie terapii pedagogicznej dziecko uczestniczy w indywidualnie opracowanym i dostosowanym do jego możliwości programie zajęć o charakterze profilaktycznym, korekcyjnym, terapeutycznym, psychoedukacyjnym i wychowawczym.

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna określa rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko. Badanie pedagogiczne przeprowadzane jest w oparciu o specjalistyczne testy oraz analizę dostarczonych wytworów szkolnych. Badanie obejmuje:

 1. ocenę umiejętności czytania (tempo, technika, poprawność, rozumienie)
 2. ocenę umiejętności pisania (rodzaj błędów, tempo, technika, grafia)
 3. znajomość zasad ortografii
 4. poziom podstawowych wiadomości z j. polskiego i matematyki

Ponadto diagnoza obejmuje również rozmowę z rodzicem (opiekunem) i dzieckiem oraz obserwację dziecka wtrakcie badania.

Psychoedukacja

Psychoedukacja Jest formą pomocy skierowaną do dorosłych, dzieci i młodzieży, par i rodzin. Polega na przekazaniu wiedzy psychologicznej, konkretnych informacji dotyczących prawidłowości rozwoju i życia psychicznego człowieka. Pozwala zrozumieć mechanizmy powstawania zaburzeń emocji, zachowania, myślenia i chorób ciała ściśle związanych z życiem psychicznym. Przyczynia się do ustępowania zgłaszanych trudności w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego, relacji z bliskimi, oddziaływań wychowawczych/rodzicielskich. Daje szanse na świadome pielęgnowanie zdrowia psychicznego i fizycznego nas i naszych bliskich.

Rehabilitacja funkcji poznawczych

Rehabilitacja funkcji poznawczych. Nagła, kryzysowa utrata sprawności naszego ciała i umysłu w wyniku choroby, zatrucia lub wypadku, powoduje duże konsekwencje w tym, jak radzimy sobie w codziennym życiu, na ile jesteśmy akceptowani przez innych ludzi, w jakim stopniu, pomimo deficytów, udaje nam się daje realizować w roli partnera, rodzica, pracownika. Utrata sprawności pamięci, uwagi, myślenia, mowy może być odwracalna. Zależy to od rozległości uszkodzeń, procesów plastyczności mózgu, naszego wieku i wielu innych czynników. Jednym z nich jest odpowiednio wcześnie rozpoczęta rehabilitacja funkcji poznawczych. Po przeprowadzeniu konsultacji diagnostycznej ustalamy zakres oddziaływań rehabilitacyjnych i przygotowujemy indywidualny program ćwiczeń.

Zaburzenia mowy (afazję), utratę pamięci (amnezję), zaburzenia uwagi i myślenia oraz tempo procesów poznawczych można ćwiczyć.

Umów się na wizytę:

Umów wizytę telefonicznie lub przez "ZnanyLekarz.pl"
Zamknij