PRACOWNIA DIAGNOZY, TERAPII I PSYCHOEDUKACJI „BALANS” AGATA FURMAN

Klauzula informacyjna

Informujemy, że nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych pacjentów Pracowni Diagnozy, Terapii i Psychoedukacji „Balans”, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzanych danych, informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa dziecka danych jest:

Pracownia Diagnozy, Terapii i Psychoedukacji „Balans” Agata Furman, ul. 11 Listopada 9/13, 42-500 Będzin

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: agatazapotoczny.g@interia.pl, drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 504017070 oraz bezpośrednio w lokalu Pracowni „Balans” przy ul. 11 Listopada 9/13, w godz. 16.30-21.00 po uprzednim ustaleniu telefonicznym pod wskazanym powyżej numerem telefonu.

 2. Administrator Danych Osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Pani/Pana/Państwa dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu diagnozy psychologicznej klinicznej, w związku z procesem psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i par w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania wyżej wymienionych usług oraz w celach podatkowych i rachunkowych.

 4. Informujemy, że powierzone Administratorowi w toku współpracy dane osobowe zostają dalej powierzone do osób oraz podmiotów wspierających i współpracujących z Administratorem ( superwizorzy, księgowi, urzędy podatkowe) celem należytego wykonania usług i w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

 5. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez czas wiążącej umowy, a także po jej zakończeniu- przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto Administrator przechowuje Państwa dane dla celów diagnostycznych i psychoterapeutycznych, podatkowych i rachunkowych, przez okres istnienia podstawy prawnej w związku z zawartą umową na wykonanie usług i w celu przetwarzania danych.

 6. Poniżej przedstawiamy Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 • Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych – ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do określonych celów

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie

 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) tj. prawo do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych

 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu, sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych

 • Prawo do przenoszenia danych

 • Prawo do sprzeciwu, które oznacza, że mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych

 • Prawo do cofnięcia zgody-które oznacza, że mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.

8. Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych przy zawieraniu umowy nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej w tym punkcie. Dla zawarcia umowy konieczne jest jednak ustalenie chociażby stron umowy, sytuacji zdrowotnej, socjalnej, metrykalnej, pracowniczej lub szkolnej Pani/Pana/dziecka Państwa. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana/Państwa dziecka danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO oraz przepisy prawa krajowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą diagnostyczną lub psychoterapią w Pracowni Balans, prosimy o wydrukowanie tekstu zgody na przetwarzanie danych osobowych i badanie psychologicznewypełnienie go i przyniesienie ze sobą na wizytę.

Umów się na wizytę:

Umów wizytę telefonicznie lub przez "ZnanyLekarz.pl"
Zamknij